Adwokat Opole – Prawo Pracy

Wszystkie najważniejsze informacje regulujące prawa i obowiązku pracowników oraz pracodawcy znaleźć można w Kodeksie Pracy. Obowiązuje on od dnia 26 czerwca 1974 roku z większymi lub mniejszymi modyfikacjami. Jakie informacje można znaleźć w Kodeksie Pracy? Kiedy może nam się przydać?

Kodeks Pracy a prawo pracy

W art. 24. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku dowiadujemy się, że “praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy”. O szczegółowych zasadach obowiązujących w pracy dowiemy się z Kodeksu Pracy. Powstał on w oparciu o dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (obecnie Unia Europejska) i jest zbiorem przepisów prawnych.

Kodeks Pracy – co zawiera?

Kodeks Pracy zawiera aż 15 działów odnoszących się do różnych sfer związanych mniej lub bardziej z pracą. Należą do nich:

  • przedawnienie roszczeń,
  • odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
  • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
  • układy zbiorowe pracy,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • zatrudnienia młodocianych,
  • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
  • urlopy pracownicze,
  • czas pracy,
  • obowiązki pracownika i pracodawcy,
  • odpowiedzialność materialna pracowników,
  • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
  • stosunek pracy.

Kogo obowiązuje Kodeks Pracy?

Kodeks Pracy jasno określa, że wszystkie regulacje i przepisy w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie pracodawców i pracowników. Osoby wykonujące pracę w ramach umów cywilnoprawnych – umowa zlecenie lub umowa o dzieło, nie podlegają pod przepisy zawarte w kodeksie.

Artykuł 2 jasno określa kim jest pracownik – “osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Natomiast w artykule 3 znajdziemy informacje na temat pracodawcy “jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”.

Szukasz informacji na temat regulacji stosunków między zleceniodawcami i zleceniobiorcami? Znajdziesz je w Kodeksie Cywilnym.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.